Winkelwagen: 0 items - €0,00 0

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de kapsalon  en een cliënt waarop Headline hair and make up deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Headline Hair and Make up

Headline hair and make up  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Headline hair and make up zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak TELEFONISCH aan Headline hair and make up melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  Headline hair and make up  100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan tien  minuten later dan afgesproken tijd in de kapsalon  komt mag Headline hair and make up de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Headline hair and make up  moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen (= 48 uur) voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat dat genen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in de . Verhinderingen Telefonisch doorgegeven en niet per SMS of mail, daar deze niet altijd op tijd worden gelezen.

4. Betalingen

Headline hair and make up vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de kapsalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Headline hair and make up vermeldt prijswijzigingen uiterlijk 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of per PIN te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant / PIN. Betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

5. Personeel in de salon

Headline hair and make up  heeft 1 medewerker in dienst. Bij klachten zie punt 11 van de algemene voorwaarden.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Headline hair and make up  vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Headline hair and make up  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Headline hair and make up  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en / of op een klanten registratie formulier. Headline hair and make up  behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Headline hair and make up  zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. U vind hier de privacy verklaring.

7. Geheimhouding

Headline hair and make up  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Headline hair and make up verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Headline hair and make up  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Headline hair and make up  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Headline hair and make up  is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de kapsalon.

9. Garantie

Headline hair and make up  geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten. De garantie voor álle behandelingen vervalt indien:

  • De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere styliste / salon.
  • De cliënt aan de wimperextensions is gaan plukken, trekken of wrijven.
  • De cliënt andere producten dan door Headline hair and make up geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van wimperextensions.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions, zoals beschreven in de adviesfolder niet heeft opgevolgd. Denk hier bijvoorbeeld aan producten na wimperbehandelingen.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • De cliënt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt.

10. Beschadiging & diefstal

Headline hair and make up  heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Headline hair and make up meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Headline hair and make up . Indien een klacht gegrond is, zal Headline hair and make up  de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de kapsalon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Headline hair and  make up het recht de cliënt de toegang tot de kapsalon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

Adres

Liesboslaan 309
4838 EV, Breda

Telefoon

0630825177

email

info@headlinehairandmakeup.com

Openingstijden:

 

Maandag 09:00 tot 17:00
Dinsdag 9:00 tot 21:00
Woensdag 9:00 tot 17:00
Donderdag 9:00 tot 21:00
Vrijdag 9:00 tot 17:00
Zaterdag 9:00 tot 15:00